• Gmina Wąsosz realizuje projekt grantowy "Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz"

  harmonogram form wsparcia szkół wynikających z projektu pt. „Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz” nr RPDS.10.02.01-02-0048/21 realizowanego przez gminę Wąsosz w ramach RPO WD 2014-2020: Oś Priorytetowa: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny - Pobierz

   

  • Gmina Wąsosz realizuje projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

   

  Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

  Realizacja projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

   

  • Gmina Wąsosz realizuje projekt grantowy CYFROWA GMINA WĄSOSZ

  Gmina Wąsosz bierze udział w projekcie grantowym CYFROWA GMINA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

   

  Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu grantowego CYFROWA GMINA WĄSOSZ

   

  • Gmina Wąsosz realizuje projekt grantowy "Zdalna Szkoła +"


   Gmina Wąsosz pozyskała kolejne środki w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” na doposażenie w sprzęt komputerowy szkół i wsparcie uczniów w procesie zdalnego nauczania.

   Wniosek „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 74.999,74 zł  bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 37 laptopów dla placówek oświatowych. Następnie Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz - podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na  realizację projektu grantowego.    Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

   Realizacja projektu grantowego "Zdalna Szkoła +"

  • Gmina Wąsosz realizuje projekt grantowy "Zdalna Szkoła"


   7 kwietnia 2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego w kwocie 60.000,00 zł na zadanie nr 51/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" pt.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

   Dzięki grantowi zakupiono 30 laptopów, które zostały przekazane naszym trzem szkołom podstawowym, skąd trafiły do uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

   Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

  • Gmina Wąsosz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Klub Dziecięcy dla Wąsosza!

   Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 16 os. z Gm. Wąsosz poprzez utworzenie 16 miejsc w Klubie dziecięcym na terenie Gm. Wąsosz Dofinansowanie projektu z UE: 567 921,04 zł

   Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

   Oficjalne otwarcie klubu dziecięcego w Wąsoszu


    

  • Gmina Wąsosz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz

   Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów trzech szkół w gminie Wąsosz

   Dofinansowanie projektu z UE: 680 604,74 zł

   Istotny dla przyszłości gminnej oświaty projekt, został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
   W projekcie biorą udział następujące szkoły:
   1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku.
   2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu.
   3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach.

   W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obejmuje on szeroki zakres zajęć: matematyka, ekologia, język angielski, sport, gimnastyka korekcyjna, logopedia, muzykoterapia, wycieczki dla uczniów, czy też zakup pomocy naukowych, sprzętu i wyposażenia informatycznego.

   Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

   Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji
   Umowa o dofinansowanie podpisana - "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz"

   Realizacja projektu "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz"


    

   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie listopad 2018 r. - marzec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie listopad 2018 r. - marzec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie maj 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie kwiecień 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie czerwiec 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie listopad 2018 r. - marzec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach (wraz z aktualizacją) <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach  <Pobierz>
   - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie kwiecień-maj 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach  <Pobierz>

   

   

  was FE PR DS UE EFS 10.2018

   


   

  • Projekt "Urzędy dostępne on-line

   

  Informujemy, że Gmina Wąsosz uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

  Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora.

  Projekt obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr. Liderem projektu jest STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury.

  was 250419 03


   

  Projekt "Wąsosz stawia na maluchy!”

  Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0077/19 pt. „Wąsosz stawia na maluchy!” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  Całkowita wartość projektu: 285.777,60 zł, dofinansowanie: 242.910,00 zł.

  Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

   

  Projekt "Wąsosz stawia na maluchy!” - nabór wniosków