Gmina Wąsosz informuje, że w związku z przystąpieniem do projektu RPO „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” prowadzony będzie nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu wg następujących kryteriów:

 


Kryteria obligatoryjne:
1) dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem);
2) dzieci rodzica/opiekuna prawnego zatrudnionego/prowadzącego działalność gospodarczą deklarującego chęć pozostania w zatrudnieniu;
3) dzieci rodzica/opiekuna zamieszkującego na terenie Gminy Wąsosz - zamieszkiwanie rozumiane jako zamieszkanie, zatrudnienie, pobieranie nauki na terenie Gminy Wąsosz.

Dodatkowe kryteria premiujące:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących troje i więcej dzieci,
2) dzieci rodzica samotnie wychowującego potomstwo,
3) dzieci posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania,

Wnioski o przyjęcie dziecka będą przyjmowane w dniach 24.09.2019 r. - 26.09.2019 r. w sekretariacie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu w godzinach jego pracy.

Wnioski dostępne będą od dnia 20.09.2019 r. na stronie internetowej Klubu Dziecięcego w Wąsoszu, Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz w sekretariacie Klubu Dziecięcego, ul. Korczaka 11, 56-210 Wąsosz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Klubie Dziecięcym w Wąsoszu tel. 511135566 oraz w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. nr 18, tel. 655437850.


W załączeniu komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy, regulamin, oświadczenia) spakowany do formatu ZIP.

Plik dokumentacja_nabor_200919.zip należy zapisać i wypakować <Pobierz dokumentację>