Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Od listopada 2018 r. Gmina Wąsosz realizuje projekt „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem „Pozytywnej edukacji w Gminie Wąsosz” jest poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów trzech szkół w gminie Wąsosz:
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach.

W ramach projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia oraz kółka zainteresowań rozwijające uzdolnienia uczniów i przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych. Oferta projektu obejmuje także różnorodne zajęcia pozaszkolne odkrywające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz propagujące alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Członkowie kadry pedagogicznej uczestniczą natomiast w szkoleniach i kursach mających za zadanie podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz ogólny wzrost jakości oferty edukacyjnej.

Nasze jednostki oświatowe są wyposażane w nowoczesne elementy bazy dydaktycznej - zgodnie z rekomendacjami MEN – oraz w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych. Doposażone pracownie szkolne dadzą możliwość uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz pozwolą uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 800 711,46 zł, z czego łącznie 753 186,46 zł dofinansowane zostanie ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

 

was FE PR DS UE EFS 10.2018