30 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. (Dz.U. 2019, poz. 2531)

W obowiązującym dotychczas rozporządzeniu 18 grup odpadów było zwolnionych z ich ewidencjonowania, teraz ilość ta wzrosła do 46 grup. Przepisy nowego rozporządzenia zmieniają także ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Te kwestie są szczególnie istotne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają stosunkowo małe ilości odpadów.

Opakowania, a ewidencja odpadów

Na mocy nowego rozporządzenia Minister Klimatu zwolnił z obowiązku prowadzenia ewidencji m.in. część wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z grupy 15 powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych – w przypadku małych przedsiębiorstw takie odpady powstają w niewielkich ilościach. Regulacje w tym zakresie dotyczą w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.).

Odpady niebezpieczne, a ewidencja odpadów

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Klimatu wyłącza także z obowiązku prowadzenia ewidencji część grup odpadów niebezpiecznych. Wśród nich znajdują się m. in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Te ostatnie są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich, w którym takie opakowania są powszechnie używane. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku prowadzonej przez siebie działalności wykonuje się zabiegi w związku z którymi pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi) – takie firmy muszą znaleźć się bezwzględnie w BDO.

Co w przypadku, gdy wniosek został już złożony?

Warto zaznaczyć, że zmiana rozporządzenia jest szczególnie istotna z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, w których eksploatowane są także drukarki lub świetlówki, które nie będą musiały z powodu ich posiadania rejestrować się w BDO, o ile nie przekroczą odpowiednich ilości tych odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Jeżeli przedsiębiorca złożył już wniosek o wpis do rejestru BDO, ma możliwość jego wycofania. W tak wypadku należy złożyć wniosek o wycofanie z wpisu do rejestru BDO w którym należy zawrzeć:

  • Dokładne dane przedsiębiorstwa
  • Kiedy dokładnie wniosek został wysłany (na podstawie potwierdzenia wysłania)

Opłata, która została uiszczona na rzecz wpisu do rejestru BDO zostanie zwrócona przedsiębiorcy.

 

Dokumenty do pobrania:

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dot. wpisu do rejestru BDO

Rozporządzenie Ministra Klimatu