Komunikat "Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła" - prośba o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Kompleksowa termomodernizacja - najlepsze co możesz zrobić!


 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny udziela informacji na temat warunków uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” w godzinach:

Poniedziałek: 13:00-15:30
Wtorek: nieczynne
Środa: 7:30-10:30
Czwartek: 13:00-14:30
Piątek: 7:00-10:00

Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim Wąsosza (Plac Wolności 17, pokój nr 20, II piętro).

 

program CP 2022 01

 logotypy uczestników działania

 

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. Intensywność dofinasowania wynosi od 40 do 100% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która:

1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2. w części 1 Programu dla podstawowego poziomu dofinansowania – o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego);

albo w części 2 Programu dla podwyższonego poziomu dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem tego zaświadczenia), nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy w ramach części 2 Programu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub w części 3 Programu dla najwyższego poziomu dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem tego zaświadczenia), nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

NA SZCZEGÓŁOWE KONSULTACJE W PUNKCIE NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I INFORMACJE:

Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.

Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.

Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

Numer Księgi wieczystej i numer działki ewidencyjnej.

Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

Powierzchnia budynku/lokalu.

Czy w nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

Dochód wnioskodawcy wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych na podstawie nakazu płatniczego za podatek rolny, świadczenia rodzinne itp.) lub zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania).

CP plakat 300523 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE WĄSOSZ:


 was cp 170423 01

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/

BANKI W PROGRAMIE

https://wfosigw.wroclaw.pl/

ULOTKA O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

was cp 250123 02

was cp 250123 03