plakat ze szczegółami akcji

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbierane będą między innymi sofy, tapczany, łóżka, materace, fotele, krzesła czy szafy.

 

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2023 r.”

dach pokryty płytami

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wąsosz, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Wąsosz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.

ikona GOK

Na podstawie art. 6m ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j) oraz Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza XLIX/365/23 z dnia 31.01.2023 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 914), Burmistrz Wąsosza zawiadamia, że od dnia 01.03.2023 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: