28 lutego 2019 roku Gmina Wąsosz zawarła z Powiatem Górowskim porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz publicznego liceum ogólnokształcącego.

Gminę reprezentował Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź, natomiast Powiat Górowski reprezentowany był przez Zarząd Powiatu Górowskiego, w imieniu którego porozumienie podpisali: Starosta Górowski - Piotr Wołowicz oraz Wicestarosta - Andrzej Rogala. Porozumienie kontrasygnowali skarbnicy: Jadwiga Rodzewicz – Skarbnik Gminy Wąsosz i Wiesław Pospiech – Skarbnik Powiatu Górowskiego. Na zawarcie porozumienia zgodę wyrazili radni obydwu samorządów podejmując stosowne uchwały, 19 lutego 2019 r. Rada Powiatu Górowskiego oraz 27 lutego 2019 r. Rada Miejska Wąsosza.
Zawarcie niniejszego porozumienia umożliwia utworzenie z dniem 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu, którego organem prowadzącym będzie Gmina Wąsosz.

 

Fot. powiatgora.pl