pismo dotyczące zmian

Powiat Górowski informuje, o zmianie przepisów w zakresie rejestracji pojazdów, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r.


Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.


Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
*nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
*dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
*sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
*NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
*PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł, za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000 zł.

Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Informujemy też, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji.

Zawiadomienie, wraz z kopią dokumentu przenoszącego własność, można:
*przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki: /spgora/SkrytkaESP,
*przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra,
*złożyć w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra.