zaśnieżony chodnik

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów niezwłocznie po ich pojawieniu się.  Obowiązki te dotyczą wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być przed domami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, blokami, szkołami i sklepami itp.

Obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu z chodników wzdłuż posesji mają:

  • właściciele,
  • współwłaściciele,
  • użytkownicy wieczyści,
  • zarządzający lub użytkujący nieruchomość.

W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela przejmują osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 1506) lub poszczególni właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Nadzór nad realizacją w/w obowiązków sprawuje burmistrz. W przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432) – co oznacza m.in., iż na właściciela nieruchomości nałożona może być grzywna w celu przymuszenia lub zlecone zostanie tzw. wykonanie zastępcze, a właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów wykonania zastępczego – w tym przypadku uprzątnięcia i doprowadzenia chodnika do należytego stanu.