28 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się LIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 


Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Sekretarz Gminy – Paweł Walkowiak, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 14 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad LIX sesji, następnie radni przyjęli protokół z LVIII sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 21 grudnia 2023r.

W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych”- została odczytana interpelacja złożona przez radnego Wiesława Stolickiego z prośbą o zwrócenie się do powiatu w sprawie naprawy dróg Płoski – Lubiel, Lubiel – Białawy Wielkie, Lubiel – Pobiel.
W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 21 grudnia 2023 roku do 28 grudnia 2023r.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
- w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2024 rok.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wąsosz na lata 2024-2025.
- w sprawie zmiany uchwały nr LI/383/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.
- w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- zmieniającą uchwałę numer XLV/330/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 Września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” został poruszony temat pękniętej rury wodociągowej w Zbakowie. Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady złożyli mieszkańcom gminy życzenia noworoczne.

 

                                                                                      

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 


P.H.