21 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 


Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Sekretarz Gminy – Pan Paweł Walkowiak, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 12 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad LVIII sesji, następnie radni przyjęli protokół z LVII sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 30 listopada 2023r.

W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych”- została odczytane przekazanie interpelacji złożonej przez radną Ewa Dąbek w sprawie zwrócenia się do Starostwa Powiatowego w Górze z prośbą o naprawę nawierzchni drogi 1113D Wąsosz – Płoski. Następnie, został odczytany wniosek radnej Jolanty Maślejak z prośbą o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego w Górze o naprawę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wąsosz – Płoski, Płoski – Kamień Górowski, Kamień Górowski – Wrząca Wielka.
W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 30 listopada 2023r do 21 grudnia 2023r oraz poinformował o postanowieniu Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu.
W kolejnych punktach porządku obrad Pan Burmistrz omówił budżet na 2024 rok, zostały odczytane opinie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
• Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2024 rok.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” zostały zgłoszone zastrzeżenia w stosunku do Postanowienia Komisarza Wyborczego i radni zawnioskowali o wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z tym została ogłoszona przerwa w obradach do dnia następnego celem przygotowania stosownego projektu uchwały.

22 grudnia 2023 roku obrady Rady Miejskiej Wąsosza zostały wznowione a Rada podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II nr 468/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

                                                                                      

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 


P.H.