Sesja RM

23 stycznia (wtorek) 2024 r. o godz. 10.00. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Wąsosza odbędzie się LX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów dla sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz w ćwiczeniach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie Gminy Wąsosz petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 22 stycznia 2024r. o godz. 14.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza w sali nr 30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.  

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki