Sesja RM

Dnia 19 lipca 2023 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wąsosz”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rady sołeckiej wsi Zbaków Górny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbaków Górny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2023r.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 17 lipca 2023r. o godz. 14 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki