19 lipca 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  LIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 11 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli :  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy,  p. Paweł Walkowiak kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, p. Bożena Bienias kierownik Ref.. Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych  , 15 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy, publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad  LIV sesji następnie radni przyjęli  protokół z LIII sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 14 czerwca 2023r.

W kolejnym punkcie porządku p. Skibniewski Tomasz - Wiceprzewodniczący odczytał  odpowiedź  Urzędu Miejskiego Wąsosza na interpelację radnego Zbigniewa Zapór w sprawie budowy drogi nr 4 około 0,5 km w Bełczu Małym  odcinka łączącego się z drogą powiatową , gdzie  Urząd planuje by na tą budowę  złożyć wniosek o dofinansowanie z „Polskiego Ładu” na 2024r.  Wiceprzewodniczący również odczytał odpowiedź Urzędu Miejskiego na interpelację  radnego Zbigniewa Zapór dotyczącą przywrócenia linii autobusowej relacji Wąsosz -Góra o 7.00 i Góra- Wąsosz o godz.15.00. W tej sprawie Urząd zwrócił się do Starosty Górowskiego.

Następnie Wiceprzewodniczący  odczytał interpelację Wiesława Stolickiego -gdzie mieszkańcy wsi Płoski zwracają się z prośbą do Burmistrza o pomoc finansową przy remoncie świetlicy wiejskiej.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 14 czerwca do 19 lipca  2023r.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada  Miejska Wąsosza podjęła następujące  uchwały:

 1. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wąsosz„- Mieczysławowi Hryniewiczowi,
 2. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 3. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030,
 5. w sprawie zarządzenia wyborów do rady sołeckiej wsi Zbaków Górny,
 6. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbaków Górny,
 7. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024 rok,
 8. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,
 9. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
 10. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr LII/388/23 z dnia 16 maja 2023r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r., nr 208, poz. 3812 ze zm./,
 11. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok.

 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 

K.Sz.