14 czerwca 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 11 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli : p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, , p Paweł Walkowiak kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, p. Karol Łagocki kier. Ref. Budownictwa i Inwestycji , 17 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

Rada przyjęła porządek obrad LIII sesji następnie radni przyjęli protokół z LI sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 16 maja 2023r.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon Wołów w sprawie interpelacji radnej Ewy Dąbek odnośnie wykoszenia poboczy przy ul. Kolejowej w Wąsoszu w ciągu drogi DK 36.
Radny Zapór Zbigniew złożył interpelację w sprawie budowy drogi nr 4 około 0,5 km w Bełczu Małym odcinka łączącego się z drogą powiatową i drugą interpelację dotyczącą przywrócenia linii autobusowej relacji Wąsosz - Góra o 7.00 i Góra - Wąsosz o godz.15.00.

W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 16 maja do 14 czerwca 2023r.
Zasadniczym tematem obrad sesji była debata nad raportem o stanie Gminy Wąsosz za 2022r. którego zwieńczeniem było podjęcie przy jednym głosie wstrzymującym się uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Wąsosza. Kolejnym ważnym tematem obrad sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego , sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022r . gdzie radni jednomyślnie pozytywnie zatwierdzili sprawozdania i udzielili Pawłowi Niedźwiedziowi Burmistrzowi Wąsosza absolutorium z tego tytułu.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032
2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.

Na zakończenie sesji odczytane zostało pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie wyboru przez Radę Miejską Wąsosza ławników do Sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 z terenu Gminy Wąsosz . Rada winna wybrać do Sadu Rejonowego w Głogowie – 1 ławnika i do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnika. Ponadto przedstawione zostały zasady i niezbędne dokumenty do zgłaszania kandydatów na ławników, a zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim Wąsosza w terminie do 30 czerwca 2023r. Wybory ławników należy przeprowadzić w terminie do końca października 2023r.

                                                                  

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

was 210623 01

was 210623 01

was 210623 01

was 210623 01

 

K.Sz.