Dnia 27 września 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 Sesję otworzył i prowadził Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 13 radnych. Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, 21 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedstawiciel Wielkopolskiej Akademia Nauki i Rozwoju.
Na wniosek radnego Roberta Szyjki wykreślono z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek w Baranowicach i Czeladzi Wielkiej.
Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono:
- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz,
-projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/263/2010 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
Następnie Rada przyjęła protokół XLIV sesji Rady odbytej 29 lipca 2022r.
W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał odpowiedź na złożoną interpelację dotyczącą przeprowadzenia kontroli konserwacji oraz naprawy hydrantów i urządzeń p/poż na całym obszarze gminy.
W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami tj. od 29 lipca do 27 września 2022r.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz,
- w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/263/2010 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku
- w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Górowski,
- w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r. 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.