Sesja RM

Dnia 28 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąsosz w roku szkolnym 2021/2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2023.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chocieborowic.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Dnia 27 października 2022r. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych w celu omówienia i zaopiniowana projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady.
Ponadto przypominam, że wszystkie projekty uchwał na 7 dni przed każdą sesją Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki