Sesja RM

 27 września (wtorek ) 2022 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim odbędzie się XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Baranowice i Czeladź Wielka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Górowski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.


Ponadto przypominam, że wszystkie projekty uchwał na 7 dni przed każdą sesją Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki