Sesja RM

Dnia 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5.    Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Górowskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły -  Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/11 RM Wąsosza z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Wąsosz.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Wąsosz.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
13.    Informacje Przewodniczącego Rady.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki