1 lutego 2019r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się V SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady . Na wstępie  zgodnie ze złożonym wnioskiem radnego Chorostkowskiego  minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego samorządowca Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  Następnie Przewodniczący Rady powitał p. Pawła Niedźwiedzia – Burmistrza Wąsosza , p. Marcina Kozińskiego sekretarza Gminy , radnych powiatowych, pozostałych gości zaproszonych oraz publiczność. W sesji uczestniczyło 23  sołtysów wsi.

W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady odczytał  odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje następnie przedstawił kolejne interpelacje dotyczące :   wycinki krzaków przy drodze gminnej na odcinku Drozdowice Małe - Drozdowice Wielkie  ; wycięcia zwisających gałęzi drzew przy drodze powiatowej  Kamieniu G- Wrząca Śląska ;  zamontowania lustra  na skrzyżowaniu  przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Górowskim ; przykrycia studzienki kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej Kamień Górowski -Wrząca Wielka; przekształcenia ul. Junaków w Wąsoszu na drogę jednokierunkową ; modernizacji drogi gminnej dojazdowej do posesji nr 10, 11d, 11g, 11e w Górce Wąsoskiej ; wykonanie drogi ul. Chabrowej i Rumiankowej w Wąsoszu; wyrównanie  nawierzchni odcinka drogi  przy ul. 1go Maja 26 a gazowni ; zainstalowania dodatkowej lampy przy ul. Kolejowej 22a ;  wykonania nawierzchni na odcinku drogi osiedlowej wzdłuż ul. Nowej 5 w okolicy placu zabaw; stworzenia bezpiecznego dojścia do marketu „Biedronka”; zamontowania luster drogowych na skrzyżowaniach dróg ul. Zamkowej i ul. Jana Pawła II oraz ul. Rzemieślniczej i ul. 1go Maja;  wielu zapytań pracowników CHEMEKO-SYSTEM skierowanych do radnego Lasaka dotyczących działań przeciwko nowej inwestycji składowiska odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej , kilka pytań w zakresie prowadzonego audytu w gminie Wąsosz. Ponadto radny z Rudnej Wielkiej przedstawił uwagi dotyczące podważania wykonywania  jego mandatu w kwestii składowiska odpadów.

Następnie Rada przyjęła protokół z IV sesji odbytej 28 grudnia 2018r. W kolejnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź  przedstawił informację  z działalności w okresie międzysesyjnym, a mianowicie o wydanych Zarządzeniach. Ponadto p. Burmistrz poinformował zebranych o naborze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska  na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych ,które objęła Joanna Pawliczak oraz  na stanowisko inspektora w zakresie pozyskiwania środków  finansowych oraz zadania dotyczące azbestu,  które prowadzić będzie Kamila Łuczak . Ogłoszony został kolejny nabór na stanowisko Z-cy kierownika USC.  Burmistrz poinformował o odbytym spotkaniu z  przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie obwodnicy Wąsosza , budowy chodnika  przy ul Kolejowej od mostu na rz. Barycz do byłej stacji PKP  , przebudowy sieci wodociągowej od  skrzyżowania ul. Sienkiewicza do końca ul. Rawickiej , oraz przejęcia lub użyczenia części parkingów w rynku Wąsosza celem odblokowania parkingu całodobowego poprzez ustawienie parkometrów. Kolejne spotkanie Burmistrz odbył ze Starostą Górowskim w sprawie zawarcia porozumienia   dotyczącego przejęcia prowadzenia przez gminę Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu. Ponadto poinformował o finalizowanej umowie na  założenie aplikacji „Blisko” celem przesyłania  telefonicznej informacji mieszkańcom gminy.

W dalszej części  sesji Rada Miejska Wąsosza  podjęła następujące uchwały :

  1. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie gminy
  3. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik,
  4. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym,
  5. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności
  6. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  7. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  8.  w sprawie  zmiany budżetu na 2019r.  
  9. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych na 2019r.

KSZ