27 lutego 2019r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się VI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.

Na początku minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego radnego Zbigniewa Lasaka . Następnie Przewodniczący Rady powitał p. Pawła Niedźwiedzia – Burmistrza Wąsosza, p. Marcina Kozińskiego sekretarza Gminy, radnych oraz pozostałych gości zaproszonych. W sesji uczestniczyło 24 sołtysów wsi.

Po przyjęciu porządku obrad  Rada  została zapoznana z odpowiedziami na zgłoszone wcześniej interpelacje następnie Przewodniczący  Rady odczytał złożone kolejne interpelacje dotyczące założenia w Kamieniu Górowskim nowego punktu oświetlenia ulicznego przy posesji 36A oraz zamontowania syreny strażackiej  na budynku remizy ;  naprawę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wrząca Wielka – Kamień Górowski ,Kamień Górowski -Płoski , Płoski - Wąsosz oraz usunięcie zakrzaczenia przy w/w drodze ; obecności Burmistrza Wąsosza na zebraniu wiejskim w sołectwie Gola W. Górka W. celem uzyskania informacji dotyczącej suszarni , budowy świetlicy, oświetlenia, kanalizacji tych miejscowości wykaszania poboczy, utwardzenia drogi gminnej  w Górce W., zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów w okresie wiosenno - letnim oraz informacji w zakresie środków za segregowanie odpadów.

Potem Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym o wydanych Zarządzeniach. Ponadto p. Burmistrz poinformował ,że  w dniu 19 lutego b.r. brał udział w sesji Rady Powiatu Górowskiego na której procedowano  uchwałę o zawarciu porozumienia z gminą Wąsosz dotyczącego prowadzenia  liceum w Wąsoszu, uczestniczył też w XX Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Dolnośląskiej Krainy Rowerowej w Żmigrodzie. Nadmienił  o czynionych  działaniach Gminy  Wąsosz w celu przejęcia nieruchomości – biurowca po byłym

RESPOM-ie w Wąsoszu z przeznaczeniem na mieszkania. Burmistrz  zgłosił  do organizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego Konkursu  „Sołtys Roku 2018”   dwóch sołtysów z terenu gminy Wąsosz p. Genowefę Mazur  z Wikliny oraz Alicję Kowalczyk z Wrzącej Śląskiej.

W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały w sprawie:

-zawarcia przez Gminę Wąsosz porozumienia z Powiatem Górowskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu.

-programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019.

Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2019r. środki finansowe w kwocie 28.500,00 zł.

-przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023.

-udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz.

Rada wyraziła zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości w sprawach wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018r.

- odwołania p. Agnieszki Przybylskiej ze stanowiska skarbnika Gminy Wąsosz.

- powołania p. Jadwigi Rodzewicz na stanowisko skarbnika Gminy Wąsosz.           

-przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego. W obrębie Wąsosz na części działki nr 52 planuje się realizację drogi gminnej i chodnika. Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą Studium jest fakt już istniejącej drogi gminnej, która zostanie połączona z planowaną inwestycją. W obrębie Wrząca Śląska na działkach nr 14/7, 14/8, 4/9, 14/10, znajduje się zabudowa mieszkaniowo - usługowa, która leży na terenach powierzchniowej eksploatacji surowców. W związku z tym tereny powierzchniowej eksploatacji surowców przekształci się na tereny mieszkaniowo – usługowe.

KSz