Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 23 maja 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XL sesja Rady Miejskiej Wąsosza

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy p. Paweł Walkowiak – Kierownik referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ,p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego, p. Roman Jagiełło - Prezes Zarządu CHEMEKO-SYSTEM ,p.Paweł Pogodziński – Wiceprezes Zarządu CHEMEKO-SYSTEM, p. Wiesław Polaczek- przedstawiciel Nadleśnictwa Góra Śląska,13 radnych, kierownicy zakładów pracy, 24 sołtysów wsi oraz publiczność. 

Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Do porządku obrad tej sesji wprowadzono dodatkowy punkt „ Informacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej na działkach nr 144/2, 145, 150 ,227,293 w obrębie Rudna Wielka”

Następnie Rada przyjęła protokół z XXXIX sesji odbytej w dniu 27 marca 2018r. Radni zgłosili interpelacje dotyczące  potrzeby koszenia poboczy przy drogach w Drozdowicach i Czeladzi W. oraz naprawy drogi w Bartkowie. Następnie Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym ,poinformował o wydanych Zarządzeniach oraz o  zakończeniu budowy drogi w Ługach. Wydane Zarządzenia  w zakresie gospodarki nieruchomościami  w okresie od 27marca do 23 maja 2018r. omówił p. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM .

Głównym tematem obrad sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami oraz  pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu jak również informacją o stanie mienia i pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska Wąsosza  jednomyślnie udzieliła p. Zb. Stuczykowi Burmistrzowi Wąsosza absolutorium za 2017r.

W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały w sprawie :

-  przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Płoskach,
-  zmieniającej zasady przyznawania stypendium  Burmistrza dla uczniów w gminie Wąsosz ,
-  projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Wąsosz,
-  zmieniającej Program Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami Pozarządowymi,
-  emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu,
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032,
-  zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.

Na zakończenie sesji  p. Marcin Koziński - sekretarz gminy przedstawił  informację dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej na działkach nr 144/2, 145, 150 ,227,293 w obrębie Rudna Wielka. W związku z protestem mieszkańców rejonu Rudnej Wielkiej w sprawie rozbudowy składowiska  oraz rozpowszechniania mylnych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia,  a mianowicie rozbudowy na powierzchni  ok.30 ha  , wycięcia lasu, pozbawienia dróg dojazdowych  do gruntów rolników zaproszono inwestora czyli CHEMEKO-SYSTEM oraz przedstawiciela Nadleśnictwa celem wyjaśnienia  planowanej  inwestycji.  P. Roman Jagiełło - Prezes Zarządu  CHEMEKO SYSTEM przedstawił plan rozbudowy składowiska na powierzchni 7,7 ha  przy czym kwatera składowania zajmie 5,7 ha,  zaprzeczył również wycince lasu ponieważ taka wycinka nie jest przedmiotem wniosku , który dotyczy jedynie 20 arów drogi leśnej. Ponadto p. Wiesław Polaczek – przedstawiciel Nadleśnictwa Góra Śląska potwierdził  to wyjaśniając, że zgodę na wycięcie lasu o pow. 15 ha wydaje Minister Środowiska.

Przedstawiciele CHEMEKO SYSTEM, Nadleśnictwa i Gminy Wąsosz odpowiadali na pytania grupy mieszkańców przeciwnych inwestycji. Szczegółowe informacje  znajdują się  w protokole  z sesji.

Treść protestu mieszkańców gminy Wąsosz <Pobierz>
Odpowiedź Urzędu Miejskiego Wąsosza <Pobierz>

KSz