Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 23 maja  (środa )  2018 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2017 rok  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz i sprawozdania finansowego za 2017r.,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
  c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXIV/248/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.