26 października 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  LVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 15 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad LVI sesji, następnie radni przyjęli protokół z LV sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 14 września 2023r.

W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych”- zostało odczytane zapytanie radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie zadłużenia lokali mieszkalnych, będących w zasobie mieszkań komunalnych wraz z odpowiedzią. Radny Jacek Chorostkowki złożył interpelację w sprawie zabezpieczenia nawierzchni drogi nr 210 w obrębie miejscowości Wodniki przed nadmierną degradacją przez firmę zajmującą się rekultywacją odwiertu gazu. Interpelację złożył również radny Zbigniew Zapór w sprawie postawienia znaków ograniczających prędkość do 40 km/h w miejscowości Lechitów.  Zostały odczytane interpelacje złożone przez radną Renatę Czaja w sprawie doświetlenia odcinka drogi DK 36 od numeru 21 przy ul. Rawickiej do stacji benzynowej Orlen oraz  w sprawie utworzenia chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Nowej od drogi krajowej DK 36 do bloku przy ul. Nowej 1 po lewej stronie drogi.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 14 września do 26 października 2023 roku.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2024;
  2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród  i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego;
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” wypowiedzieli się radni oraz mieszkańcy gminy. Zostały poruszone tematy dotyczące przycięcia krzewów i drzew przy drodze powiatowej Rudna Wielka – Wąsosz; przykrycie rowów w Pobielu; zabezpieczenia przed Wszystkimi Świętymi w celach bezpieczeństwa wykopu pod budowę posterunku policji przy
ul. Rzemieślniczej; kanalizacji miejscowości Cieszkowice oraz stan dróg powiatowych i prośba o interwencję w powiecie.

 

                                                                                        

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 


P.H.