Sesja RM

30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Wąsosza odbędzie się LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wąsosz na lata 2024 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez Gminę Wąsosz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIX/367/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wąsosz instrumentem płatniczym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2023r.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 27 listopada 2023r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki