Dnia 28 lutego 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się L sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 12 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli : p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Irena Wachowiak – Radca prawny Urzędu, 17 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy .

Rada przyjęła porządek obrad L sesji następnie radni przyjęli protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 31 stycznia 2023r.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje radnych ponadto odczytał nowo złożone interpelacje :
- radnego T. Skibniewskiego w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się ul. Junaków przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza w Wąsoszu ( budynek grożący zawaleniem), która została przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem przeprowadzenia oględzin i nakazania właścicielowi usunięcia nieprawidłowości,
- radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie bezpieczeństwa osób poruszających się ul. Pocztową w sąsiedztwie placu Zakładu Usług Weterynaryjnych w Wąsoszu ( usuniecie pozostałości po drzewie),
- radnego Jacka Chorostkowskiego w sprawie dokonania naprawy poboczy drogi łączącej miejscowości Wodniki i Pobiel, która została przekazana do realizacji dla Zarządu Powiatu Górowskiego,
- radnego Zbigniewa Zapór w sprawie remontu nawierzchni drogi na odcinku od ul. Rzemieślniczej w Wąsoszu do miejscowości Bełcz Mały ze względu na liczne i głębokie ubytki w nawierzchni i poboczu drogi.

W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 31 stycznia do dnia 28 lutego 2023r.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Nr L/375/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Baranowice i Czeladź Wielka.
2. Uchwała Nr L/376/23 w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2023 r.
3. Uchwała Nr L/377/23 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach projektu „Dolnośląska Cyklostrada”.
4. Uchwała Nr L/378/23 w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Wąsosz.
5. Uchwała Nr L/379/23 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wiewierz.
6. Uchwała Nr L/380/23 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032.
7. Uchwała Nr L/381/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.

                                                                             

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.