Sesja RM

Dnia 30 marca 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się LI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 27 marca 2023r. o godz. 14 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki