17 września 2021r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.
W sesji uczestniczyli : 14 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy , p. Bożena Bienias – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych UM , p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM .

Rada przyjęła protokół z XXXIII sesji odbytej w dniu 10 sierpnia 2021r.
W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący Rady Pan Dariusz Ptak odczytał odpowiedź Starostwa Powiatowego w Górze na interpelację Radnego Jacka Chorostkowskiego w sprawie wykoszenia poboczy. Ponadto odczytane zostały odpowiedzi Burmistrza na złożone wcześniej interpelacje :
-radnego Dariusza Ptaka w sprawie konieczności naprawy kratki ściekowej położonej na ul. Św. Jana Pawła II,
- radnego Adrzeja Rapiora w sprawie przeglądu oraz czyszczenia kratek ściekowych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych. Zadeklarowano wykonanie prac do dnia 30 października bieżącego roku,
- zapytanie radnego Andrzeja Rapiora w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ulicy 1-Maja w ciągu drogi powiatowej gdzie Urząd przekazał zapytanie do Zarządu Powiatu Górowskiego.

Nowe zgłoszone interpelacje :
- radnego Wiesława Stolickiego dot. interwencji do Starostwa Powiatowego w sprawie dokończenia uzupełnienia ubytków na drodze powiatowej oraz odkrzaczenia poboczy na odcinkach dróg Wąsosz – Lubiel, Lubiel – Pobiel
- radnej Jolanty Maślejak dotyczącej zamontowania lustra przy drodze powiatowej nr 1113D na skrzyżowaniu z drogą gminną,
Jednocześnie radny Tomasz Skibniewski pytał czy została udzielona odpowiedź na jego wcześniejszą interpelację dot. zwiększenia bezpieczeństwa kierowców poruszających się ulicą Przemysłową na przejeździe kolejowym , która była skierowana do PKP S.A. we Wrocławiu i Zarządu Powiatu Górowskiego.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półr. 2021r.

Na XXXV sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz.
- w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody tj. dębów szypułkowych rosnących przy szkole w Wąsoszu i w obrębie wsi Wodniki .
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2021r. na działalność Burmistrza dot. braku wypłaty grantu z tytułu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Doliny Baryczy,
- w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku dot. poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso , ze względu na zmianę sołtysa wsi Kamień Górowski.
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 dot. powołania Komisji Rewizyjnej, Rady Miejskiej Wąsosza, ze względu na wybór radnego Eryka Aleksandrowicza do tej komisji.
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 dot. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady
Miejskiej Wąsosza,. ze względu na wybór radnego Eryka Aleksandrowicza do tej komisji,
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 dot. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Rady Miejskiej Wąsosza, ze względu na wybór radnego Eryka Aleksandrowicza do tej komisji.

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrała Pani sołtys Wrzącej Wielkiej Bogusława Lorenc w sprawie naprawy rowu, który uległ zniszczeniu po wymianie słupa elektrycznego oraz odkrzaczenie poboczy na trasie Kamień Górowski – Wrząca Wielka.

K.SZ.