Sesja RM

Dnia 17 września 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXV SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja z wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2021r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
9.    Rozpatrzenie skargi z dnia 25 sierpnia 2021r. na działalność Burmistrza w sprawie braku wypłaty grantu z tytułu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/56/19 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/18  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/18  w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/18  w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Sportu i Opieki Społecznej.
15.    Informacje Przewodniczącego Rady.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zamknięcie sesji.       

 

Jednocześnie informuję, że dnia 14 września 2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki