Sesja RM

29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na 2020r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o działalności pożytku publicznego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie m. Wąsosz.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Wąsoszu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w Gminie Wąsosz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2019r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza.

14. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza.

15. Informacje Przewodniczącego Rady.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki