29 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się IV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.


Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz  skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 13 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 25 sołtysów wsi  oraz publiczność.

Przewodniczący  Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada uchwaliła porządek obrad

Następnie Dariusz Ptak – Wiceprzewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na złożone interpelacje w okresie międzysesyjnym. Radny Jacek Chorostkowski  zgłosił dwie  interpelacje. W następnym punkcie Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji

W dalszej części sesji p. Burmistrz  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym wydał 18 Zarządzeń . Ponadto p. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu przedstawił  działania zakładu  na kolejne uwagi oraz prowadzone na zlecenie mieszkańców badania jakości wody dostarczanej przez Spółkę.

Następnie  Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania  nad  przedłożonymi projektami uchwał w wyniku czego podjęła następujące uchwały:

Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz.
Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz.
Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz.
Uchwala w sprawie opłaty targowej.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza.
Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza.

K.Sz