Dnia 21 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordian- Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska- skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński -sekretarz Gminy, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 30 sołtysów wsi.
Sesję otworzył i prowadził p. Pan Jacek Chorostowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Po przyjęciu porządku obrad Rada przyjęła protokół XXVI sesji.
Następnie Rada wysłuchała informacji z działalności Burmistrza między sesjami tj. od 14 lutego do 21 marca 2017r.
W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019r.
- w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia w/w kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
- w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz,
- w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz.,
- w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wąsosz na lata 2017 – 2025,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
- w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.

KSz