Dnia 31 stycznia 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XLIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 13 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli :  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Irena Wachowiak – Radca prawny Urzędu, 16 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy .  

Rada przyjęła porządek obrad  XLIX sesji dokonując zmiany poprzez wykreślenie punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/123/08 RM Wąsosza z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, a wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach projektu „Dolnośląska Cyklostrada.”

 Następnie radni przyjęli  protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 29 grudnia 2022r.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał zapytanie radnego T. Skibniewskiego w sprawie usunięcia azbestu na ul. Kilińskiego oraz radny Rapior A. zgłosił interpelację w sprawie remontu drogi ul. Chabrowej i Rumiankowej w Wąsoszu.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami  tj. od  dnia 29 grudnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada podjęła następujące  uchwały:

  1. Uchwała Nr XLIX/365/23 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz.,
  2. Uchwała Nr XLIX/366/23 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  3. Uchwała Nr XLIX/367/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
  4. Uchwała Nr XLIX/368/23 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach projektu "Dolnośląska Cyklostrada"
  5. Uchwała Nr XLIX/369/23 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Wąsosza.
  6. Uchwała Nr XLIX/370/23 zmieniająca Uchwałę Nr V/26/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności.
  7. Uchwała Nr XLIX/371/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy.
  8. Uchwała Nr XLIX/372/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  9. Uchwała Nr XLIX/373/23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  10. Uchwała  Nr XLIX/374/23 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2023r. 


                                                                                    

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.