21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyło : 13 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Irena Wachowiak- radca prawny UM, p. A. Krawczyk – kierownik USC, p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM , 15 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

Rada przyjęła protokół XXXVII sesji odbytej 26 listopada 2021r. W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelację radnego Chorostkowskiego w sprawie sporządzenia wykazu wydatków na OSP. Ponadto Przewodniczący odczytał kolejne interpelacje: radnej Renaty Czaja w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego na odcinku drogi ul. Rawickiej od posesji nr 21 do początku ścieżki rowerowej w kierunku Podmieścia oraz radnego Stolickiego Wiesława w sprawie dokończenia budowy chodnika w Lubielu od posesji nr 50 do 52 i założenia lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energii elektrycznej na tym odcinku. W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami .

Głównym tematem obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Wąsosza było uchwalenie przedłożonego przez Burmistrza projektu budżetu gminy Wąsosz na 2022r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2022-2032 . Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady i dyskusji radnych podjęto stosowne uchwały w tej sprawie .

Ponadto Rada podjęła następujące uchwały:

1. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2022.
3. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/145/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz.
4. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu.
5. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz lata 2021-2032.
6. w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r. Rada Miejska Wąsosza po szerokiej dyskusji odrzuciła projekt uchwały dotyczący podwyższenia diet dla radnych.

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrał p. A. Mazur - sołtys wsi Chocieborowice, który podziękował Burmistrzowi za zapewnienie transportu dla Koła Gospodyń Wiejskich z Chocieborowic , które brało udział w jarmarku Bożonarodzeniowym w Legnicy. Na zakończenie sesji Pan Burmistrz Wąsosza wraz z Przewodniczącym Rady złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia .

K.SZ.