Sesja RM

Dnia 9 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych .

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sułowie Wielkim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Górowski publicznego przedszkola specjalnego w Wąsoszu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli .

11. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika SZBGKiM dotyczącej pobierania opłat za (wykup) miejsc na cmentarzu w Wąsoszu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Burmistrzowi Wąsosza jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2019r.

16. Informacje Przewodniczącego Rady.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki