Gmina Wąsosz dokonała remontu dróg gminnych w miejscowościach: Bełcz Górny, Sułów Wielki, Chocieborowice M.

 

Remont dróg w w/w miejscowościach polegał na częściowym uzupełnieniu i utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym.

Ponadto dokonano remontu dwóch dróg powiatowych na mocy porozumień zawartych pomiędzy Gminą Wąsosz a Powiatem Górowskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania:
- drogi powiatowej nr 1102D Kowalowo - Czeladź Wielka - Baranowice,
- odcinka drogi powiatowej nr 1084D od m. Wąsosz ul. Rzemieślnicza do granicy gminy Wąsosz.
Prace wykonane na w/w odcinkach dróg polegały na częściowym odwodnieniu oraz remoncie cząstkowym nawierzchni - łataniu dziur masą mineralno-asfaltową.