Komunikat dotyczący wycinki drzew

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017r zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.  2134) przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie znosi wymogu przestrzegania przepisów jak niżej:

 

  • przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz.U. z 2014r poz.1446 ze zm./. Na podstawie art.36 ust.1 pkt.1 i pkt.11 tej ustawy pozwolenia  konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych ,albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów.
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016r / Dz.U.2016 poz.2183 ze zm./ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz  umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd czy niszczenia ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach/ np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/ marca  do sierpnia. Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.
  • Jeśli w zasięgu prac związanych z usuwaniem drzew lub krzewów występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Biorąc  pod uwagę powyższe regulacje prawne właściciel nieruchomości, który zamierza dokonać wycinki drzew z terenu własnej posesji powinien upewnić się czy usunięcie drzewa lub krzewu nie spowoduje naruszenia w/w przepisów. Osoba, która nie dostosuje się do w/w zaleceń popełnia wykroczenie zagrożone grzywną albo aresztem.

Sporządził R.R.