infografika tematyczna

Opublikowano listę rankingową gmin, którym udziela się z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Miło nam poinformować, że na liście rankingowej znalazła się również gmina Wąsosz, która otrzymała 9955,00 zł na realizację zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Cieszkowice, gmina Wąsosz".
Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach oraz ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Dofinansowanie otrzymało 57 gmin, na łączną kwotę 1 495 684,00 zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli wpływ na przyznanie dofinansowania naszej gminie na to zadanie!