W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, Burmistrz Wąsosza - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie niebędącej:

a) Małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) Jego zstępnym lub pasierbem,
c) Osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) Małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

Wyżej wymienione umowy w oryginale należy przedłożyć Burmistrzowi Wąsosza, który tylko dokonuje potwierdzenia zawarcia umowy.