Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 5 czerwca 2020 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

 

 

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokość pomocy uzależniona jest od ilości członków (na dzień złożenia wniosku):

  • 3.000,00 zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,
  • 4.000,00 zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
  • 5.000,00 zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Przyznana pomoc na realizację zadania musi zostać wykorzystana do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozliczenia następuje poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z :

  1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Szczegółowe informacje, wniosek, instrukcja oraz pozostałe niezbędne dokumenty dostępne są na stronie :  https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html