Drukuj

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

 

Dofinansowanie w postaci dotacji dotyczy zakupu:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów
 1. Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
 2. Poziom dofinansowania:
  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
   o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
   o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
   o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
 1. Formularz wniosku pobrany ze strony internetowej wfosigw.wroclaw.pl należy złożyć
  do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu,

Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb
. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem.

Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

 1. Do zadań OSChR we Wrocławiu należy:
 1. Do zadań WFOŚiGW we Wrocławiu po otrzymaniu od OSChR kompletnych
  i zweryfikowanych wniosków należy:

Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym w terminie od dnia 15.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.  W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu.