WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

 

Dofinansowanie w postaci dotacji dotyczy zakupu:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów
 1. Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
 2. Poziom dofinansowania:
  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
   o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
   o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
   o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
 • Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
 1. Formularz wniosku pobrany ze strony internetowej wfosigw.wroclaw.pl należy złożyć
  do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu,

Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb
. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem.

Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

 • Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 • Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 • Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.
 1. Do zadań OSChR we Wrocławiu należy:
 • ocena formalna wniosku pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w Programie, w tym w zakresie spełnienia kryteriów dostępu;
 • ocena poprawności merytorycznej wniosku, polegająca na sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku oraz sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego, wykonanych przez wnioskodawcę obliczeń dawki wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na poprawę jakości środowiska. Stacja jest uprawniona do weryfikacji poboru próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego;
 • przekazanie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW.
 1. Do zadań WFOŚiGW we Wrocławiu po otrzymaniu od OSChR kompletnych
  i zweryfikowanych wniosków należy:
 • podjęcie decyzji o dofinansowaniu wniosków przekazanych przez OSChR;
 • w razie pozytywnej decyzji odesłanie skopiowanego egzemplarza wniosku, podpisanego zgodnie z reprezentacją WFOŚiGW, do wnioskodawcy (co będzie stanowiło zawarcie umowy);
 • umieszczenie na oryginale faktury za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego pieczęci z informacją o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu;
 • weryfikacja wniosków pod kątem występowania pomocy de minimis w rolnictwie;
 • wypłata należnego dofinansowania na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym w terminie od dnia 15.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.  W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu.