Drukuj

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Rolnik ma możliwość powiększyć roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.  W tym celu należy złożyć wniosek do Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie którego zostanie wydany dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,  w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca Dziennik Ustaw – 2018 – Poz. 2247 roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642).

W celu usprawnienia procedury przeprowadzanego postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego prosi się o zgłaszanie się o w/w dokument w terminie poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego (…)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.