prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1716). Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

 

Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

- nieruchomości w/w wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawą ujawnienia własności gruntów w Księdze Wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza.

Zaświadczenia z urzędu zostaną wystawione nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 grudnia 2019 roku (bez opłaty skarbowej).

W przypadku złożenia wniosku przez właściciela opłata skarbowa wynosi 50 złotych a termin wydania zaświadczenia wynosi 4 m-ce od dnia otrzymania wniosku.

Burmistrz doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym oraz do Sądu Rejonowego w Głogowie, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy o opłatę. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłatę należną za rok 2019 za przekształcenie wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Właściciel gruntu  w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia Gminy w dziale III Księgi Wieczystej pobiera się opłatę stałą w wysokości:

- 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

- 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Dodatkowe informacje udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój nr 7, tel. 65 5437 850.

 (-) Burmistrz Wąsosza