Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz

Opracowanie ma na celu zobrazowanie realnego kierunku rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsosz, realnego pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, tym bardziej, że na terenie gminy Wąsosz uporządkowanie gospodarki ściekowej należy rozpatrywać dwojako – poprzez aglomerację Wąsosz (miasto Wąsosz) i tereny poza aglomeracją o liczbie RLM niższej niż 2000.

Oczyszczalnia ścieków

Uroczystość oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Wąsoszu odbyła się 23 października 2009 roku. Kamień węgielny pod budowę tego obiektu został wmurowany we wrześniu 2007 roku.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2016

Urząd Miejski Wąsosza informuje zainteresowanych mieszkańców miejscowości wiejskich gminy Wąsosz, iż od dnia 1.03.2016 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.