Urząd Miejski Wąsosza informuje zainteresowanych mieszkańców miejscowości wiejskich gminy Wąsosz, iż od dnia 1.02.2017 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Kompletna dokumentacja zawierać musi:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania – dostępny w siedzibie Urzędu – biuro nr 12, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu ,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 12, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu ,
 3. mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
 4. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Górze o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni lub kopię pozwolenia na budowę,
 5. w przypadku oczyszczalni już wykonanej dodatkowo faktury, atesty, certyfikaty zgodności – w oryginale,
 6. po wykonaniu oczyszczalni – zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 12, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu wraz z fakturami, atestami, certyfikatami zgodności w oryginale.

Informujemy, iż wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r.

Dofinansowanie przyznane zostanie w wysokości 35% wartości inwestycji nie więcej jak 3 000,00 zł.
Dofinansowanie przyznane zostanie według następujących kryteriów:

 1. Fakt wykonania oczyszczalni,
 2. Kompletność wniosku,
 3. Kolejność złożenia wniosku,
 4. Wysokość środków finansowych w budżecie gminy,
 5. Wiarygodność danych przedstawionych we wniosku.

Złożone wnioski podlegać będą po dniu 31.03.2017 r. ocenie formalnej i merytorycznej. O przyznanym dofinansowaniu każdy z wnioskodawców powiadomiony zostanie pisemnie. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Zapraszamy do składania wniosków i zapewniamy rzetelną i fachową pomoc przy procedurach administracyjnych.
Pracownik prowadzący – Marcin Koziński, tel.: 65 5437850.