logotyp działania

Szanowni Mieszkańcy, ustawodawca wprowadzając w 2022 r. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na gminę obowiązek kontroli co najmniej raz na dwa lata właścicieli tych nieruchomości, które są niepodłączone do sieci kanalizacyjnej (zbiorniki bezodpływowe-szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków).

 

W związku z powyższym od stycznia 2024 roku prowadzone są kontrole poprzez okazanie dokumentów w budynku Urzędu Miejskiego Wąsosza pok. 20 lub bezpośrednio na nieruchomości wg planu kontroli Pobierz dokument . Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu zawartej umowy z odpowiednim podmiotem oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT) a w przypadku przydomowych oczyszczalni również okazanie instrukcji oczyszczalni. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

 • Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymogi określone przepisami prawa. Zbiornik na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.
 • Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników
  i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę tę będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Wąsosza.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy właściciele nieruchomości,  zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Wąsosza. Ich obowiązkiem jest okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem. Prosimy Państwa o  udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych co z kolei musi zostać odpowiednio udokumentowane poprzez okazanie instrukcji eksploatacji urządzenia, podpisanej umowy na wywóz osadów ściekowych oraz faktur z ostatniego roku.

 

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych 

 1. Czy każdy zostanie skontrolowany?

Tak, każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. i zostanie sporządzony protokół z kontroli.

 1. Czy do kontroli wystarczy, że mam faktury i dowody zapłaty?

Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, jak i umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości a ilości wywiezionych nieczystości ciekłych odpowiadać ilości zużytej wody w analogicznym okresie.

 1. Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych? 

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.

 1. Jakie jest dalsze postępowanie w przypadku kontroli negatywnej?

W przypadku negatywnego wyniku kontroli, tj. w przypadku stwierdzenia braku umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie art. 6 ust. 7 w/w ustawy, burmistrz wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1) obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) wysokość wyliczonych opłat
3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;
4) sposób i terminy udostępniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia.

 1. Jakie jest dalsze postępowanie w przypadku nie przedstawienia dokumentów do kontroli?

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny 500–5000 zł. 

 1. Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?

Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego Wąsosza Pobierz dokument

 1. Z jakich przepisów wynika kontrola?

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi.

 1. Mam więcej pytań, gdzie znajdę pomoc?

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i  Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 65 543 78 50, 510 257 711 pokój nr 20.