Przypominamy o możliwości składania w 2021 roku wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

 

Dofinansowanie dotyczy inwestycji realizowanych poza granicami miasta Wąsosz oraz z wyłączeniem miejscowości Czeladź Wielka, Gola Wąsoska, Górka Wąsoska.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczenia dotacji na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Wąsosz przydomowych oczyszczalni ścieków  dostępne na stronie internetowej - Pobierz dokument

 

Kompletna dokumentacja zawierać musi:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania – dostępny w siedzibie Urzędu – biuro nr 20, lub na stronie internetowej Urzędu - Pobierz wniosek,
  2. mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
  3. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Górowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
  4. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Górze o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
  5. dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę pozwolenie wodno-prawne.
  6. w przypadku oczyszczalni już wykonanej dodatkowo faktury, atesty, certyfikaty zgodności – w oryginale,
  7. po wykonaniu oczyszczalni – zgłoszenie przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 20 lub na stronie internetowej Pobierz dokument wraz z fakturami, atestami, certyfikatami zgodności w oryginale.

Złożony wniosek podlegać będzie weryfikacji pod względem formalnym i faktycznym.
O przyznanym dofinansowaniu każdy z wnioskodawców powiadomiony zostanie pisemnie.

Zapraszamy do składania wniosków.