Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków - 22.06.2020 r.

 

 

Kompletna dokumentacja zawierać musi:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania – dostępny w siedzibie Urzędu – biuro nr 19 lub na stronie internetowej www.wasosz.eu - Pobierz wniosek
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 19 lub na stronie internetowej  www.wasosz.eu - Pobierz oświadczenie
  3. mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
  4. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Górze o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni lub kopię pozwolenia na budowę,
  5. po wykonaniu oczyszczalni – zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 19 lub www.wasosz.eu - Pobierz zawiadomienie wraz z fakturami, atestami, certyfikatami w oryginale.

Złożone wnioski podlegać będą po dniu 22.06.2020 r. ocenie formalnej i merytorycznej. O przyznanym dofinansowaniu każdy z wnioskodawców powiadomiony zostanie pisemnie.

Zapraszamy do składania wniosków.

Dofinansowanie dotyczy inwestycji realizowanych poza granicami miasta Wąsosz oraz z wyłączeniem miejscowości Czeladź Wielka, Gola Wąsoska, Górka Wąsoska.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowane fakturą poniesionych kosztów na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.