Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków - 31.03.2019 r.

 

 

Kompletna dokumentacja zawierać musi:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania – dostępny w siedzibie Urzędu – biuro nr 20, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 20 lub na stronie internetowej www.wasosz.eu,
  3. mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
  4. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Górze o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni lub kopię pozwolenia na budowę,
  5. w przypadku oczyszczalni już wykonanej dodatkowo faktury, atesty, certyfikaty zgodności – w oryginale,
  6. po wykonaniu oczyszczalni – zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 20 lub na stronie internetowej www.wasosz.eu wraz z fakturami, atestami, certyfikatami zgodności w oryginale.

Złożone wnioski podlegać będą po dniu 31.03.2019 r. ocenie formalnej i merytorycznej. O przyznanym dofinansowaniu każdy z wnioskodawców powiadomiony zostanie pisemnie.

Zapraszamy do składania wniosków.